Санхүүжилтийн квот

Санхүүжилтийн квот

ХАНБОГД
БАЯН-ОВОО
МАНДАЛ-ОВОО
ДАЛАНЗАДГАД
БАЯНДАЛАЙ
БУЛГАН
ГУРВАНТЭС
МАНЛАЙ
НОЁН
НОМГОН
СЭВРЭЙ
ХАНХОНГОР
ХҮРМЭН
ЦОГТ-ОВОО
ЦОГТЦЭНТИЙ

ХАНБОГД

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд 103 Нийт санхүүжилт 100.000.000₮

БАЯН-ОВОО

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд 103 Нийт санхүүжилт 100.000.000₮

МАНДАЛ-ОВОО

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд 103 Нийт санхүүжилт 100.000.000₮

ДАЛАНЗАДГАД

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд 103 Нийт санхүүжилт 100.000.000₮

БАЯНДАЛАЙ

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд 103 Нийт санхүүжилт 100.000.000₮

БУЛГАН

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд 103 Нийт санхүүжилт 100.000.000₮

ГУРВАНТЭС

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд 103 Нийт санхүүжилт 100.000.000₮

МАНЛАЙ

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд 103 Нийт санхүүжилт 100.000.000₮

НОЁН

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд 103 Нийт санхүүжилт 100.000.000₮

НОМГОН

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд 103 Нийт санхүүжилт 100.000.000₮

СЭВРЭЙ

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд 103 Нийт санхүүжилт 100.000.000₮

ХАНХОНГОР

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд 103 Нийт санхүүжилт 100.000.000₮

ХҮРМЭН

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд 103 Нийт санхүүжилт 100.000.000₮

ЦОГТ-ОВОО

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд 103 Нийт санхүүжилт 100.000.000₮

ЦОГТЦЭНТИЙ

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд 103 Нийт санхүүжилт 100.000.000₮